ขอแสดงความยินดีคับนักเรียนลาซาล ระดับ มัธยมปีที่ 6 สอบตรงเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

นาย พุฒิพงศ์ เศรษฐ์เบญจพล มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาย ปรารภ โจชิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย เกริกไกร พลายงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ธนกร รื่นเกษร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นาย กษิระ จันทราพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย ศุภชัย มงคลนิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย กฤษฎ์ แพรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย เบญจเสฏฐ์ โพธิ์งาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ปริญ จรูญแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส. พรรณพร ประสพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
น.ส. ปรมาภรณ์ ชูชาญ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส. ณัฏฐิกา ศรีเกียรติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส. ดลพร แก้วล้วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส. ประกายวรรณ สดุดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส. ปาริชา วิมลธนาชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น.ส. จิดาภา ไทยอุดมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส. วาสิตา เลิศสัตยาทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส. กีรติ เกษตรภิบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส. พิมพ์นิภา พิทักษ์ติกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย ปานเทพ ใจโทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย ธนา ลายธีระพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย วัชรดุล ชัยทวีพรสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาย วัชรสิทธิ์ เจริญกุลพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส. วรรณวนัชวิสารทะสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส. ถาวรีย์ จิรวงศ์วัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส. ปิยาภา หวังในธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. ชัชชญา จันทร์เชื้อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส. ปราญชลี สุขแสนไกรศร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย ศรชัย มั่งมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ณัฐวัตร บุญมี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ชนาธิป โชนุพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. ศตพร ส่องแสงเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส. พาริชา มารศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ฉัตรชัย นวลปลอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
นาย บรรณวิชญ์ รัตนเรืองวิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นาย ภัทรนนท์ เจษฎาประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าทหารเรือ
น.ส. จิรัชยา ประจงจัด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นาย วิชัย วาทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาย ฐนกร พูลเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
นาย พชรพล เจนภูมิเดช มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย ณัฐพล ธรรมจรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นาย นันทพันธ์ กิ่งเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
น.ส. ศศิชา ติรสกลนิธิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
น.ส. อรณิช ทิวาสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันอก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
น.ส. ศศิธร ตรียะประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
น.ส. ณัฐหทัย คุณดิลกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส. ปรามี เชาวะวนิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส. ปวรวรรณ บุญเรือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น.ส. พิมลศรี เหลาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (180.183.128.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:06 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th