ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

โรงเรียนลาซาลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Academic Show and Share 2013” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ผลการแข่งขันดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการคัดลายมือ ได้แก่ ด.ญ.พรรณภรณ์ คล้ำจีน ป.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเขียนสะกดคำไทย ได้แก่ ด.ญ.สุกฤตา ทองปลิว ป.6/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ได้แก่ ด.ญ.อริสา พุ่มพวง ป.6/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร ชาติทอง ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว (ชาย) ได้แก่ ด.ช.นพพันธ์ จันทรศร ม.3
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว (หญิง) ได้แก่ ด.ญ.กัญญาณัฐ ฐิตะรัตน์ ม.1/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย ได้แก่ ด.ญ.กชพร สถาปนเสถียร ม.3/8 ด.ญ.ภัททิยา พุ่มอรุณ ม.3/8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ได้แก่ ด.ช.รเณศ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ม.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.โกสินทร์ ศรีประเสริฐ ป.6/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ได้แก่ ด.ญ.ชนัญชิดา ก้องสมุท ป.6/9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ACSP Sci Battle
ได้แก่ ด.ญ.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ป.3/1
ด.ญ.ชนินาถ ศุภสินโกมล ป.3/1
ด.ญ.รุจีรัตน์ น้อยประไพ ป.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน ACSP Sci Battle ได้แก่ ด.ช.ธีร์ธวัช ขวัญตัว ม.3/7
ด.ช.กรวิชญ์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ม.3/7
นายวันเฉลิม ยิ้มถนอม ม.3/7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน
ได้แก่ ด.ช.ศุภกฤต ถิรพิเชฐวงศ์ ป.3/8 และ
ด.ช.วงศธร พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน
ได้แก่ ด.ญ.ณัชชา รักธรรม ป.6/9 และ ด.ญ.อริสา นุชประมูล ป.6/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน
ได้แก่ ด.ญ.ธัญกร ตันสุวงษ์ ม.2/9 และ ด.ญ.ปวันพัตร์ ปิ่นสวัสดิ์ ม.3/8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Paintbrush
ได้แก่ ด.ญ.ธนพรรณ กลิ่นทอง ป.3/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Paintbrush
ได้แก่ ด.ช.จิรภัทร สุตภาคย์ ป.2/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน ICT Challenge 2013
ได้แก่ ด.ญ.อรณิชา พิพัฒน์มโนมัย ป.3/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน ICT Challenge 2013
ได้แก่ ด.ญ.พิสุทธินี ศิริพูล ป.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันโปรแกรมMicrosoft PowerPoint
ได้แก่ ด.ญ.ภัทรลดา สังเกตการณ์ ป.6/1 และ ด.ญ.ภัณฑิรา พักแพรก ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการสร้างเกม Ms Excel
ได้แก่ ด.ญ.ปณิศา เอี่ยมใหม่ ม.2/9 และ ด.ญ.วิชญาดา หาสุข ม.2/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการสร้างเกม Ms Excel
ได้แก่ ด.ญ.กัญญาณัฐ พุฒศรี ม.2/9 และ ด.ญ.รัชนีกร บุญท้วม ม.2/9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันคัดตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ด.ช.พีรวิชญ์ รอดสงค์ ป.3/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเปิด Dictionary ได้แก่ ด.ญ.กัญณิชาภัทน์ อัฒฑพงศ์ภิญโญ ป.6/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ด.ช.ณัฏฐชัย มาสวัสดิ์ ม.3/8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ได้แก่ ด.ญ.เพชรไพฑูรย์ ไหลสกุล ป.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านพินอิน ได้แก่ ด.ญ.สวพร คุณานุสรณ์ชัย ป.6/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการเล่านิทาน ได้แก่ ด.ญ.วรัญญา เจิ้ง ม.2/9
แข่งขันละครคุณธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.เด็กชายภัทรพล สุขสำราญ ป.5/1
2.เด็กชายศรายุทธ จันทร์ฉาย ป.5/1
3.เด็กชายธีรภัทร นิติจรรยา ป.5/1
4.เด็กชายณัฏฐธกิตติ์ ชุมเกลี้ยง ป.5/1
5.เด็กชายชินวัตร เขียวขำ ป.5/1
6.เด็กชายชิษณุพงศ์ เขียวขำ ป.5/1
7.เด็กหญิงปุณณดา พันธุ์เชื้อ ป.5/1
8.เด็กหญิงพัทธนันท์ ชื่นชม ป.4/1
9.เด็กหญิงสุนิสา โรจน์จตุรกุล ป.4/1
10.เด็กหญิง คณัสนันท์ ศรีโครตร ป.4/2

ระดับมัธยมปลาย
การแข่งขันงานนิทรรศการ เอ ซี เอส พี

1 น.ส.ดลพร พิพัฒน์สถาพรกิจ แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 300 บาท
2 นายกิตติพงษ์ นายณรงค์
นายโชติรวี เผือกอิ่ม
สิริทิพย์วานิช ฉัตรพัฒนศิริ ACSP Sci Battle รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร +ทุนการศึกษา 900 บาท
3 นายอิงครัต นายธนพล โพธิบัตร
สันติมณีรัตน์ ตัดต่อวีดีโอ iMac รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร +ทุนการศึกษา 1,000 บาท
4 นายภีม วิไลวงศ์เสถียร Impromtu Speech Contest รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร +ทุนการศึกษา 300 บาท
5 นายปฏิภาณ พัฒนกิจกุล วาดภาพ รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร +ทุนการศึกษา 300 บาท
6 น.ส.ธนัญภรณ์ นายธีรัตม์ แสงเงิน
จงจำรัสพันธ์ ตอบปัญหาประชาคมอาเซียน รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 600 บาท

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (180.183.121.*) [ วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:15 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th