ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ

"สุรศักดิ์มนตรี รักศํกดิ์ศรีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกวดร้องเพลงจีน
นายนพพันธ์ จันทรศร ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
น.ส.ธนัฏฐา สว่างใสว ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมนักคิดประดิษฐ์ว่าวไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1. ด.ช.ณัฐวัตร สัพวาหะ ม.3/2
2. ด.ช.จิรพงศ์ พุ่มจันทร์ ม.3/2
3. ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วพวง ม.3/7
2. ประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องร่อน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ ด.ช.วโรดม เสร็จอุดมลาภ ม.1/8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่
1. ด.ช.อดุลย์ ไพยการ ม.2/1
2. ด.ช.ดุลยภาพ จินะแปง ม.2/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ประกวดกาทำน้ำพริกและเครื่องเคียง ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่
- ด.ญ.นภสร บุนนาคเจริญ ม.2/1
- ด.ช.นิรัติศัย สุขสวัสดิ์ ม.2/3
2. การสร้าง web page ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
- ด.ช.ปฐวี จอมแปง ม.2/8
- ด.ช.เกริกพล อภิชัยกุล ม.2/8
3. กิจกรรมสร้างแผ่นพับ ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่
- ด.ญ.ศศิกานต์ ชุ่มทรวง ป.6/8
- ด.ญ.อภิชญา ล้อมสิริอุดม ป.6/8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประกวดการเต้น Cover Dance "ไทยสะดิ้ง" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเล่านิทานพื้นบ้านเรื่อง ปลาบู่ทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การเล่านิทานพื้นบ้านเรื่อง ดาวลูกไก่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.184.*) [ วันจันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:24 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th