โรงเรียนลาซาลได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านราชวินิตบางแก้ว

ปีการศึกษา 2561 “ร.ว.บ.นิทรรศการ พัฒนาการศึกษา ก้าวหน้า 4.0” วันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนได้ทำผลงานให้กับโรงเรียนมีดังต่อไปนี้ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระภาษาไทย
การแข่งขันตอบปัญหาวรรณคดีไทย ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1. น.ส.ภัทรนันท์ โคตุกา ม.3/9
2. ด.ญ.วาสนา สุรี ม.3/9
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.กัลยา พลอยชุม

การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 ได้รางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้แก่
1. ด.ญ. กนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กุล ม.2/6
2. ด.ช.เอกสุวัชร์ เครือวัลย์บงกช ม.2/6
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.ปัทมา ผลสินธุ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
1. ด.ช.ก้องภพ โภชนสมบูรณ์ ม.3/7
ผู้ฝึกซ้อม นายกิตติศักดิ์ อุสุมสารเสวี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (story Telling)ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่
1. ด.ช.ปกป้อง ชื่นฤทัย ม.1/1
ผู้ฝึกซ้อม นางอังคณา กิล

กลุ่มสาระศิลปะ
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รางวัล ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. ด.ญ.ภัทรินทร์ งามณรงค์กิจ ม.2/1
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่
1. ด.ญ.แกว๋นฟ้า หมุนลี ม.3/4
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.สุภาสิรี กีรติวานิชย์

การแข่งขันวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. ด.ช.กฤษณ สว่างแจ้ง ม.3/1
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.วรดา ธารารัชต์ธงชัย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
การแข่งขันเพลงคุณธรรม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. ด.ญ.อรนลิน สารีคำ ม.1/2
2. ด.ญ.ลลิตวดี เสือประเสริฐ ม.1/2
3. ด.ญ.พรชนก เพียรชนะ ม.3/2
4. ด.ช.มนัญชัย เปี่ยมใย ม.3/3
5. ด.ช.จารุ ขาวบริสุทธิ์ ม.3/7
ผู้ฝึกซ้อม นายวรชิต ธานัตถ์โชติภณ
เล่านิทานคุณธรรม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่
1. ด.ช.วีรภัทร ช้างพันธ์ ม.1/2
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.กิ่งดาว เชื่อมสุข

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางสังคม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
1. ด.ช.ภัควิน บัวชื่น ม.3/7
2. ด.ช.ธนพัฒน์ แดงอุไร ม.3/9
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.ศิริลักษณ์ บัวจันทร์

การแข่งขันมารยาทไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
1. ด.ช.คณิติน สมตัว ม.3/1
2. ด.ญ.ตรีทิพย์นิภา ประภานิล ม.2/8
ผู้ฝึกซ้อม นางสุรางคณา นนทสร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. ด.ช.สุรัฐ กองกุหลาบ ม.1/8
2. ด.ญ.ธัญชนก นพพันธ์ ม.1/8
3. ด.ญ.ศดานันท์ พิพัฒนาดี ม.1/8
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.สิริกาญต์ รักษาบุญ

แข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ได้แก่
1. ด.ช.ปรเมษฐ์ จอมหนองแปน ม.3/7
2. ด.ช.ทักษ์ดนัย ดีเผือก ม.3/7
3. ด.ช.จิรภัทร วันดี ม.3/7
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.ภัททิรา ศิริคำ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
1. ด.ญ.กัลยกร ใหม่อินทร์ ม.1/2
2. ด.ญ.วิภาวี แสงศรี ม.2/3
3. ด.ญ.ปทุม ศรีกุหลาบ ม.2/6
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.จิรภา จิตตรีสาร

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1. ด.ช.จิราวัฒน รองสุพรรณ ม.3/7
2. นายธนาคม ไพบูลย์ ม.3/1
ผู้ฝึกซ้อม น.ส.ธันยธร ศิริมา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขัน งานเปิดบ้านราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2561 “ร.ว.บ.นิทรรศ พัฒนาการศึกษา ก้าวหน้า 4.0” เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะแต่งคำประพันธ์ ประเภทอินทรวิเชียร์ฉันท์
- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1. น.ส.ศิริกัญญา ขาวเผือก ม.6/4 2. น.ส.นัทธ์ชนัน ใจสมายวัฒนา ม.6/5
- กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณคดีไทย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
1. น.ส.พชรวรรณ เทียมเพ็ชร์ ม.6/1 2. น.ส.ธันยธรณ์ รุ่งรัตนกุล ม.6/1
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1. นายธัญญาฤทธิ์ แซ่เบ๊ ม.6/1
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
- การแข่งขันเต้นแอโรบิค ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1. น.ส.วิรินลักษณ์ เดชชัยยัญ ม.6/4 2. น.ส.คุณาวัลย์ หามนตรี ม.6/4
3. น.ส.ธีรดา ธีโรภาส ม.6/4 4. น.ส.พิมพ์นิภา เย็นสบาย ม.6/2
5. น.ส.ชิตากานต์ บุญศิริ ม.4/3 6. น.ส.กาญจนาวดี ทองใบใหญ่ ม.4/1
7. น.ส.พรรณกร จิตตรัตน์ ม.5/4 8. น.ส.เบญญาภา บัวเจริญ ม.5/4
9. นายรชานนท์ จันทะวงศ์ฤทธิ์ ม.5/4 10. นายสิริวัฒน์ กิตินารถอินทราณี ม.5/2
- ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
1. น.ส.ณัฐชยา วิเศษสังข์ ม.6/1 2. น.ส.ปราณปริยากร สุวรรณ ม.6/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แผนกสายวิทย์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
1. น.ส.จิราพัชร เฉลิมถิ่น ม.6/1 3. นายธนภัทร จูฑะเตมีย์ ม.5/1
2. นายพลพิพัฒน์ ศรีสาคร ม.4/1
- ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แผนกสายศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
1. นายวุฒิยากร ธนะไพรินทร์ ม.6/5 3. นายกิตินันท์ กานต์ศุภมิตร ม.6/4
2. น.ส.พิชญาภรณ์ โค้งอาภาศ ม.6/5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เล่านิทานคุณธรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
1. นายอชิตพล วิริยะชัยเจริญ ม.4/4
- แข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
1. นายนันทวัฒน์ เธียรสุวรรณแสง ม.6/1 2. น.ส.กรณทยา อิสโร ม.6/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
- แข่งขันประกวดวาดภาพศิลปะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1. น.ส.ณัฎฐากร กิตติทวีสิน ม.6/1
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
1. นายณภัทร ภัทรนิธิสกุล ม.6/1
ชมรมนักร้องประสานเสียง
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1. นายณัฐภูมิ ผ่องเมฆินทร์ ม.4/5
แผนกเข้มข้น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เปิดบ้านราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2561 “ร.บ.ว. นิทรรศ พัฒนาการศึกษาก้าวหน้า 4.0” เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2561 ได้รับรางวัลดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
1. ด.ช.ภคิน นุชนานนท์เทพ ป.6/9 2. ด.ญ.ไปรยา อุทกภาชน์ ป.6/9
ครูผู้ควบคุมทีม ม.โชคชัย ตันเจริญ
กลุ่มสาระศิลปะ
- แข่งขันกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
1. ด.ญ.คณิศร์ณิชา เทพชัยชนะวงศ์ ชั้น ป.6/9
- แข่งขันกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. ด.ญ.นภิสา อรนุช ชั้น ม.2/8
ผู้ฝึกซ้อม นายวิทวัส อินทะแสง

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (183.88.32.*) [ วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10:09 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th