1. รับสมัครครูผู้สอน
ด้วยทางโรงเรียนลาซาลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอน รายละเอียดดังนี้
          
1. ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
2. ครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1
.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ในเวลาราชการ (เว้นวัน เสาร์ - อาทิตย์)

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
4.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4.8 ใบประกอบวิชาชีพครู ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงเรียนลาซาล 752 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510
โทรสาร : 0-2748-6855
(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2565