[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ณ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลที่ ๓ จากการวาดภาพประเภททีมหัวข้อ "เมืองไทยมีของดีอยู่มาก"
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
๑. ด.ญ.ธนัชชา กิตติทวีสิน ม.๓/๑
๒. ด.ญ.ภัทรากมล.. .....webmaster [5 ส.ค. 2556] เข้าชม 488
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดสังคมศึกษาฯ
วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ดังนี้
- ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมวุฒิบัตร
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ด.ช.วงศธร พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.๓/๘
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปวันพัฒน์ ปิ่นสวัสดิ์ ม.๓/๘
- ได้รับวุฒิบัตร ดังนี้
ระด.. .....webmaster [5 ส.ค. 2556] เข้าชม 570
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ผลการแข่งขันมีดังนี้
การพูดสุนทรพจน์ภา.. .....webmaster [17 ก.ค. 2556] เข้าชม 1156
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช.ชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ
เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด TAEKWONDO SPORT HERO SAMUTPRAKARN CHAMPIONSHIP 2013
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ต่อสู้ ยุวชนชาย 7-8 ปี รุ่น E (Open) น้ำหนัก 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556.. .....webmaster [11 ก.ค. 2556] เข้าชม 517
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ภูติอนันต์ แชมเปี้ยนชิพ
ครั้งที่ 14 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556
1. ด.ช.พัทธนันท์ เอื้อวงศ์ตระกูล ชั้น ป.1/7 ได้นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 2 รุ่นอายุ 7 ปี ชาย ได้เหรียญรางวัลดังนี้
1. เหรียญทอง กบ 50 เมตร
2. เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 เมตร
3. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร
4. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 100 .. .....webmaster [8 ก.ค. 2556] เข้าชม 521
[หน้าก่อน = 54] กำลังแสดงหน้าที่ 55/89 [หน้าถัดไป = 56]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th