[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 410 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมทดสอบทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ 8
เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา นักเรียนลาซาลเข้าร่วมทดสอบทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนประภามนตรี (บางนา) กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัล

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
วิชาภาษาไทย
ด.ญ.สุกฤตา ท.. .....webmaster [4 ก.พ. 2552] เข้าชม 1398
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 นักเรียนลาซาลได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Power Point หัวข้อการแข่งขัน "ฉลาดธรรมนำความคิด ดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับ ป. 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
1. ด.ญ.พนั.. .....webmaster [3 ก.พ. 2552] เข้าชม 1068
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน การสร้างโมเดลด้วย Autodesk Maya 2008
ในหัวข้อ "ห้องจินตนาการ" มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ซึ่งนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน 101 ทีม โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1. นายปวิธ ตันติแก้วฟ้า ม.6/3
2. นายโกศิน สุมาลยาภรณ์ ม.6/3
3. นายอดิเทพ วงศ์ประเสริญ ม.4/4.. .....webmaster [30 ม.ค. 2552] เข้าชม 693
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช.สิรดนัย ริมสาคร
ได้ผ่านเข้ารอบในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1)
ประจำปี พ.ศ. 2551 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทางศูนย์วิทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกแก้ปัญหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.. .....webmaster [29 ม.ค. 2552] เข้าชม 748
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เด็กหญิงศุภิสรา เซสาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก "การแข่งขัน คณิตคิดสนุกฯ" ในวันที่ 10 มกราคม 2552 ผลจากการแข่งขัน เด็กหญิงศุภิสรา เซสาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 เป็นผู้มีทักษะการคำนวณดีเยี่ยม สามารถทำกิจกรรมได้ในเวลาที่กำหนด.. .....webmaster [29 ม.ค. 2552] เข้าชม 568
[หน้าก่อน = 75] กำลังแสดงหน้าที่ 76/82 [หน้าถัดไป = 77]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th